​သင်တန်းအပ်နှံရန်

ကျေးဇူးပြုပြီး ​သင်တန်းအပ်နှံရန်အတွက် အောက်ပါ အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပေးပါရန်

  • Facebook

info@aim.edu.mm

09-400599929, 09-400599930, 09-402605670, 09-256529698

AIM Institute of Management- https://www.facebook.com/AIMMdy/

No (61), 31st Street, Bet 71st & 72nd St, Mandalay, Myanmar

© 2020 AIM Institute of Management